ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind mangementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,

 

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA

ORGANIZEAZĂ

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

 PENTRU

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

 

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Vrancea, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, Focșani, Vrancea, după următorul calendar:

 • 18.09.2019 – aducerea la cunoștința publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management, caietului de obiective, regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, de soluţionare a contestaţiilor, calendarului concursului, precum şi a actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs, bibliografiei și informațiilor privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia;
 • 09.10.2019 – data limită pentru depunerea proiectelor de management și a dosarelor de concurs de către candidați;
 • 10.10.2019 – selecție dosare și verificare respectare condiții întocmire proiecte;
 • 11.10.2019- 18.10.2019 – Etapa I – analiza proiectelor de management;
 • 23.10.2019 – Etapa a II- a – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului;
 • în termen de 24 de ore de la incheierea etapei a doua – aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică a rezultatului concursului și afișarea acestuia;
 • 25.10.2019 – data limită pentru depunerea contestațiilor; candidații pot sa formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea si desfășurarea concursului la compartimentul Serviciul relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă din cadrul autorităţii;
 • în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestatii sau, dupa caz, de la data solutionarii acestora, rezultatul final al concursului, lista nominala a candidatilor si alte informatii de interes public sunt aduse la cunostinta publica, prin afișaj la sediul și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

 

Condiţii de participare:

  • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: Științe umaniste și arte;
  • are experiență în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
  • constituie avantaj experienţa în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani sau deține specializare în domeniul managementului, respectiv deține diplomă/ certificat/atestat de absolvire a unui curs de management;
  • nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani;
  • nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • dacă deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România va declara pe propria răspundere că în condiţiile în care este declarat/declarată câştigător/câştigătoare la concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” va renunţa la postul de manager deţinut;
  • nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are nivel mediu de cunoștințe operare PC.

 

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Consiliului Județean Vrancea, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Focşani, Vrancea, România, până la data de 09.10.2019 – ora 16:00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 2, camera 203.

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

   • cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
   • copie după actul de identitate;
   • curriculum vitae model European (cf. H.G. nr. 1021/2004);
   • diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
   • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
   • cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
   • copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
   • declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 3 ani, conform modelului anexat;
   • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
   • declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de manager deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat.
   • proiectul de management, trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic ( pe suport CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).

 

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2 cm, dreapta 2 cm, sus: 1,25 cm, jos: 1,25, spaţierea între rânduri: 6 puncte înainte de rând şi 6 puncte după rând, alinierea textului: justified, font: arial, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon: 0372372426 (luni–joi între orele 8:00–16:30; vineri între orele 08:00-14.00).

 

            Anexe:

    • Dispoziția nr. 387/08.08.2019 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu”;
    • Dispoziția nr. 388/08.08.2019 privind aprobarea caietului de obiective elaborat în vederea organizării concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu”;
    • Anexa 1: Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”;

–  Anexa 2: Statul de funcții al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu”;

    • Anexa 3: Bugetul de venituri și cheltuieli – Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” (2016 – 2018);
    • MODEL Adeverință de vechime
    • MODEL Cerere de înscriere la concursul de proiecte de management
    • MODEL Declarație pe propria raspundere – poliție politică
    • MODEL Declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 3 ani
    • MODEL Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

 

      

Bibliografie:

 

    • Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3/2019 privind Codul administrativ;
    • Constituția României;
    • Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
    • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
    • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
    • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
    • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Marian Oprișan

 

Documente atașate:

 1. Anunț – Concurs de proiecte de management
 2. Dispoziție nr. 387 – regulament
 3. Dispoziție nr. 388 – caiet de obiective
 4. Anexa 1
 5. Anexa 2
 6. Anexa 3
 7. Cerere de înscriere la concurs de management
 8. Adeverință de vechime
 9. Declarație pe propria răspundere pentru motive imputabile în ultimii 3 ani
 10. Declarație pe propria răspundere poliție politică
 11. Declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere