UTILIZATORII AU URMĂTOARELE DREPTURI:

 • Poate beneficia de studiul documentelor în incinta bibliotecii, la sălile de lectură și multimedia, orice persoană indiferent de domiciliul
  acesteia.
 • Poate beneficia de împrumutul la domiciliu al documentelor orice persoană care are domiciliul în județul Vrancea și este posesor al Permisului de intrare la bibliotecă.
 • Semnarea Fișelor de carte, în prezența bibliotecarului, atestă efectuarea serviciului de împrumut.
 • Cărțile ce fac parte din colecțiile de bază se vor consulta numai în incinta bibliotecii, pe baza unui buletin de cerere; numărul publicațiilor ce pot fi consultate este nelimitat, dar nu mai mult de 10 volume/împrumut.
 • Cărțile din colecțiile de bază pot fi împrumutate la domiciliu, doar în situații speciale, pe baza unui proces-verbal de predare / primire, semnat de ambele părți, cu avizul conducerii.
 • Se pot împrumuta la domiciliu 5 documente/vizită, de la orice secție, din care pot fi maximum 3 documente din bibliografia școlară.
 • Termenul de împrumut este de 14 zile și poate fi prelungit o singură dată la cerere, pentru același număr de zile, înainte de expirarea acestuia, inclusiv telefonic.
 • Pentru bibliografia școlară termenul de împrumut este de 7 zile fără prelungire, dacă documentele sunt solicitate. În această situație,
  utilizatorul are  posibilitatea să continuie studiul la sala de lectură.
 • În perioada vacanțelor, cărțile din bibliografia școlară pot fi împrumutate pe o perioadă de 14 zile, cu drept de prelungire.
 • Documentul obținut în urma împrumutului interbibliotecar va fi consultat numai în Sala de lectură.
 • Acces gratuit și nediscriminatoriu la colecțiile Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu”.
 • Dreptul la respect.
 • Acces direct, prin modulul OPAC la bazele de date electronice și tradiționale în scopul găsirii informației dorite.
 • Acces la colecțiile bibliotecii prin catalogul electronic al bibliotecii, prin intermediul site-ului www.bjvrancea.bjvrancea.ro.
 • Îndrumare la raft și asistarea de către bibliotecar privind găsirea informației solicitate.
 • Instruire în utilizarea echipamentelor IT și, după caz, căutarea asistată a informației.
 • Solicitarea de informații bibliografice minimale sau complexe.
 • Solicitarea (inclusiv telefonic), spre rezervare, a documentelor aflate în colecțiile bibliotecii, care la momentul dorit nu sunt disponibile; documentul solicitat este rezervat pe o durata de trei zile.
 • Solicitarea pentru cercetare, a unor documente din colecțiile de carte veche, pe baza unui buletin de cerere; documentele vor fi consultate numai la Sala de lectură.
 • Participarea gratuită la evenimente culturale și de interes comunitar organizate de, sau în incinta Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu”.
 • Solicitarea, contra cost, a unor servicii oferite de Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” conform Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 • Să primească gratuit instrumente de informare editate în acest scop de Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu”.
 • Dreptul de a face sugestii  și sesizări cu privire la  activitatea bibliotecii.
 • De a sesiza personalului bibliotecii orice neregulă observată, care ar aduce prejudicii instituției, personalului și utilizatorilor.

UTILIZATORII AU URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • Să respecte prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare al bibliotecii.
 • Să informeze corect asupra datelor personale.
 • Să restituie la termenul stabilit și în aceeași stare documentele împrumutate la domiciliu.
 • Să verifice starea documentelor în momentul împrumutului și să semnaleze bibliotecarilor evantualele lipsuri din conținut.
 • Pentru documentele deteriorate în perioada împrumutului, răspunderea îi revine utilizatorului.
 • Să suporte contravaloarea pagubelor produse prin deteriorarea sau pierderea  documentelor de bibliotecă împrumutate, conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.
 • Să asigure igiena și integritatea documentelor împrumutate și să informeze biblioteca asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă a utilizatorului și a familiei acestuia.
 • Să folosească strict personal permisul de intrare la bibliotecă; la cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte alături de permis și buletinul/cartea de identitate pentru identificare.
 • Să păstreze liniștea, să nu utilizeze telefoanele mobile în incinta sălilor de împrumut sau de lectură și să folosească un limbaj decent.
 • Să nu-i deranjeze pe ceilalți utilizatori prin comportament sau limbaj.
 • Să aibă o atitudine civilizată față de personalul bibliotecii.
 • Să depună în spațiile desemnate hainele, mapele, sacoșele, servietele etc.; banii și obiectele de valoare se vor păstra de către utilizatori.
 • Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute, deteriorate sau dispărute.
 • Să nu schimbe documentele împrumutate cu alți utilizatori.
 • Să aibă în bibliotecă o ținută  decentă.
 • Să nu fumeze decât în spațiile special amenajate.
 • Să nu consume alimente în incinta sălilor de lectură și a celor de împrumut la domiciliu.
 • Se interzice accesul persoanelor în stare de ebrietate în incinta bibliotecii.
 • Se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii.
 • Să nu introducă în bibliotecă materiale ușor inflamabile, toxice și urât mirositoare.
 • Încălcarea acestor obligații atrage după sine avertismentul, suspendarea temporară sau, după caz, definitivă, a dreptului de utilizare a serviciilor bibliotecii.

SANCȚIUNI:

 • Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicată
  gradual, pentru fiecare document în funcție de durata întârzierii, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, Conform Legii 334/2002, Art. 67 (1).
 • După 30 de zile de la expirarea termenului de împrumut stabilit prin prezentul regulament, utilizatorul este atenționat, în scris sau telefonic, cu privire la restituirea documentelor.
 • Pentru întârzierile mai mari de 30 de zile, care nu au o justificare obiectivă, utilizatorul achită penalizarea și i se suspendă dreptul de împrumut la domiciliu pe o perioadă egală cu perioada întârzierii.
 • Pentru întârzierile mai mari de 30 de zile, justificabile și dovedite, utilizatorul achită penalizarea, fără să i se suspende dreptul la reluarea împrumutului.
 • Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice, prin posibilitatea xerocopierii acestora după volumul din fondul de bază al bibliotecii sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori față de prețul astfel calculat, Conform Legii 334/2002 republicată, Art. 67 (2).
 • Cuantumul sancțiunilor se stabilește la începutul fiecărui an de către Consiliul de administrație al bibliotecii și se aduce la cunoștința utilizatorilor în timp util.
 • Pentru situații de forță majoră (calamități, accidente, îmbolnăviri, situații neprevăzute) utilizatorii vor putea fi scutiți de plata sancțiunii pentru nerestituire sau pierdere, prezentând, după caz, acte doveditoare.
 • Utilizatorilor care încalcă în mod grav sau repetat prevederile prezentului regulament privind obligațiile utilizatorului, li se suspendă sau, după caz, li se anulează dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii.
 • Fondurile constituite din aplicarea sancțiunilor nu se impozitează și se evidențiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecțiilor, conform Legii 334/2002 republicată, Art. 67(4).