BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
„DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
Nr. 1.077 /29 iunie 2017

 A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de :

Bibliotecar  Treapta IA – studii medii

la  Serviciul “Achiziţii – Prelucrarea colecţiilor, Informatizare”

 

Concursul se organizează la sediul instituţiei din Focşani, str. Maior Gheorghe Sava nr.4,  în data de :

 • 21 iulie 2017, ora   9,00   –  Proba scrisă,  şi în
 • 26 iulie  2017, ora 10,00   –  Interviul.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, la sediul instituţiei din Focşani,  str. Maior Gheorghe Sava nr. 4 – Birou  Resurse Umane,  în termen de 10 zile lucrătoare, de la data publicării anunţului, privind organizarea concursului şi trebuie să conţină obligatoriu documentele  prevăzute la art. 6 din Regulamentul – cadru,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Condiţii generale de participare la concurs, sunt cele prevăzute de art.3 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume  :

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a  statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

         Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt :

 

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • Atestat Bazele biblioteconomiei ;
 • Vechime în muncă, minim 10 ani;
 • Vechime în specialitate – catalogare documente de bibliotecă, minimum 7 ani ;
 • Calificare în Managementul prelucrării informaţiei ;
 • Experiență în utilizarea aplicaţiei TinREAD

 

Bibliografia stabilită se afişează la sediul central şi la sediul din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 şi  pe site-ul instituţiei  www. bjvrancea.ro. .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4 –   Birou  Resurse  Umane şi la telefon : 0237/231161.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE


pentru concursul de ocupare a postului vacant de :

Bibliotecar  Treapta IA – studii medii

la Biblioteca Judeţeană DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea

 

 1. AGACHE, Catinca. Biblioteconomie – valori tradiţionale şi moderne, Iaşi: Vasiliana, 2007. Vol. 1, p. 97- 114; 124-132;
 2. CIORCAN, Organizarea colecţiilor de bibliotecă: Bazele biblioteconomiei . – Cluj: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001, p. 27 – 58;
 3. IONESCU, Descrierea bibliografică internaţională standardizată a cărţilor curente ISBD (M), Bucureşti: Editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, 2007;
 4. Legea nr. 334/2002, modificată şi republicată – Legea bibliotecilor: Atribuţiile bibliotecilor judeţene.
 5. Legea nr. 111/1995 republicată – Legea Depozitului legal: Categorii de documente destinate depozitului legal; Depozitul legal local.
 6. Regulamentul de funcţionare al Bibliotecii Judeţene Duiliu Zamfirescu Vrancea, aprobat prin Hotărârea Nr.4/10.02.2016 a Consiliului Jud. Vrancea

 

 Tematica: 

 1. Atribuţiile Serviciului Prelucrarea colecţiilor;
 2. Prelucrarea documentelor în sistem informatizat;
 3. Descrierea catalografică a documentelor înformatul UNIMARC;
 4. Cotarea documentelor de bibliotecă;
 5. Categorii de documente destinate depozitului legal;